ප්‍රාදේශීය සභා පරිශ්‍රයේ එළවළු වගාව

ගරු සභාපති රුවන් සංජීව මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත සභා පරිශ්‍රයේ වගා කරන ලද එළවළු වගාවෙ මුල්ම ඵලදාව ගරු සභාපති තුමා වෙත පිළිගන්වමින්....

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *