පුවත්

ගරු සභාපති තුමා ඇතුළු මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සංකල්පයකට අනුව සභා අරමුදලින් ප්‍රතිපාදන යොදවා නව බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශීය සභා පෙර පාසලක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදි.