ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පරිපාලන තොරතුරු

 

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

බුලත්කොහුපිටිය

මැතිවරණ කොට්ඨාශ

ගලිගමුව, යටියන්තොට

පොලිස් බල ප්‍රදේශ

බුලත්කොහුපිටිය, රුවන්වැල්ල

කෝරලය

දෙහිගම්පල කෝරලය සහ පාතබුලත්ගම බෙලිගල්කෝරලේ කඳුපිට පත්තුව

උප්පැන්න,මරණ,ලියාපදිංචි කිරීමේ කොට්ඨාශය (පත්තුව/ රෙජිස්ටාර් කොට්ඨාශය)

කදුපිට පත්තුව දකුණ නැගෙනහිර

සමෘද්ධි කලාප

බුලත්කොහුපිටිය, කැන්දව, ගැටියමුල්ල

ග්‍රාම නිළධාරි වසම්

27

ගම් සංඛ්‍යාව

107

 

භෞතික තොරතුරු

මුළු භූමි ප්‍රමාණය

ව.කි.මි. 124.20

මුළු ජනගහනය

51425

ජන ඝණත්වය

414  (ව.කි.මී)

නිවාස සංඛ්‍යාව

11305

පවුල් ඒකක සංඛ්‍යාව

13724

 

ජන සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය

ජාතිය

ආගම

සිංහල

දමිළ

ශ්‍රී ලංකා යෝනක/ මුස්ලිම්

බර්ගර්

මැලේ

වෙනත්

 

එකතුව

බෞද්ධ

හින්දු

ඉස්ලාම්

කතෝලික

වෙනත්

 

එකතුව

 

 

42525

8645

163

08

-

84

51425

42646

8282

126

335

36

51425

 

 

පවුල් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය

 

ජාතිය

ආගම

සිංහල

දෙමළ

ශ්‍රී ලංකා යෝනක/ මුස්ලිම්

බර්ගර්

මැලේ

වෙනත්(නම් කරන්න)

එකතුව

බෞද්ධ

හින්දු

ඉස්ලාම්

කතෝලික

වෙනත්(නම් කරන්න)

 

එකතුව

මුළු පවුල්

 

 

9400

2611

1713

-

-

-

13724

9516

2506

1702

-

-

13724

මාතෘ මූලික පවුල්

1321

976

422

-

-

-

 

 

2719

1401

916

420

 

 

2737

පීතෘ මූලික පවුල්

8006

1541

1286

-

-

-

 

10833

8056

1530

1281

 

 

10867

මාතෘ හා පීතෘ නොවන මූලික පවුල්

 

73

94

05

-

-

-

 

 

 

 

 

172

59

60

01

 

 

120

 

පාරිසරික තොරතුරු

  • ජල මූලාශ්‍ර

හඳුනා ගත් ඡල මූලාශ්‍ර ගණන

139

සංරක්ෂණය කර ඇති සංඛ්‍යාව

53

සංරක්ෂණය කර නැති සංඛ්‍යාව

86

 

  • වන ව්‍යාප්තිය

රක්ෂිත වනාන්තර /අභය භූමි/ වන වගාවක් ද යන්න                         

නම

භූමි ප්‍රමාණය (හෙක්)

ඒකදේශික ශාක/සතුන්(නම)

රක්ෂිත වනාන්තර

නුගේ රක්ෂිතය

අ.10

 

වන වගාව

උඩපොල මූකලාන

1.5

 

රක්ෂිත වනාන්තර

කන්ද මූකලාන රක්ෂිතය

අ.20

පුස්වැල . වළි කුකුළා

රක්ෂිත වනාන්තර

අක්කර 80

-

කළු උකුස්සන්

රක්ෂිත වනාන්තර

සිද්ධ මුල්ල

අ.02

 

රක්ෂිත වනාන්තර

ආඩ්‍රෝස්

අ.05

 

ෆයිනස් වනාන්තරය

යටිදෑරිය වත්ත

අ.01

 

වන වගාව

දොබාන රක්ෂිතය

අ.02

 

ජල රක්ෂිතය

අක්කර 50 ජල රක්ෂිතය

අ.02

 

රක්ෂිතය

කෙලිගෘප් මුකලාන

හෙක් .15