දැන්වීම්

ගරු සභාපති රුවන් සංජීව මැතිතුමා බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රදේශයේ ජල ගැටලු සම්බන්ධව ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් සමඟ පවත්වන්නට යෙදුණු සාකච්ඡාව