රුවන් අරුණැල්ලෙන් පිබිදෙන බුලත්කොහුපිටිය පුරවරය

" රුවන් අරුණැල්ලෙන් පිබිදෙන බුලත්කොහුපිටිය පුරවරය "

ගරු සභාපති රුවන් සංජීව මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත හිටපු පළාත් සභා ගරු මන්ත්‍රී හර්ෂ සියඹලාපිටිය මැතිතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් හිටපු ගරු නියෝජ්‍ය කථානායක වර්ථමාන ගරු මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමාගේ මුදල් ප්‍රතිපාදන යොදවා ඌරුමිවල මිහිරි පෙරපාසල සදහා සී සොවක් ලබාදුන් මොහොත

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *