මහජන රථ ගාලක් ආරම්භ කිරීම

බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති රුවන් සංජීව මැතිතුමාගේ සහ ගරු උප සභාපතිතුමා ඇතුළු මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සංකල්පයක් මත බුලත්කොහුපිටිය නගරය වෙත පැමිණෙන රථ වාහන සුරක්ෂිතව නවතා තැබිම සඳහා බුලත්කොහුපිටිය නගර මධ්‍යයේ ආරම්භ කරන ලද මහජන රථ ගාලක් ආරම්භ කිරීම

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *